آیین نامه آموزشی:

فصل اول : کلیات
1.      ماده 1: تعاریف و مفاهیم
1.1    ساختارآموزشی: چارچوبی است که در آن ضوابط و مقررات آموزشی سازمان با هدف آموزش و توانمند‏سازی بیسوادان و کم سوادان در مسیر عدالت آموزشی، توسعه و تعالی فرهنگ عمومی و استقلال در یادگیری طراحی شده است.
1.2     دوره‌ي سواد آموزي: دوره اي است كه به منظور دستيابي افراد بزرگسال به حداقل سواد طراحي و اجرا مي شود.
1.3     دوره‌ي ‌تحكيم سواد : دوره اي است كه فرصت استمرار و پايداري آموخته‌ها و كاربرد آن را براي كساني كه دوره‌ي سواد آموزي را گذرانده و تمايل به ادامه تحصيل ندارند؛ فراهم مي‌سازد.
1.4     دوره‌ي انتقال : دوره‌اي است كه فرصت ادامه تحصيل براي كساني كه  دوره سواد‎آموزي را گذرانده‌اند يا كساني كه فاقد شرايط ادامه تحصيل در آموزش و پرورش رسمي هستند، فراهم مي‌سازد .
1.5     حدّاقل سواد : توانایی خواندن ، نوشتن وحساب كردن، درک و فهم متون ساده به زبان فارسی، کسب مهارت های اولیه روخوانی قرآن ، حداقل سواد تلقی می‌شود.
1.6     بزرگسال بيسواد : افراد بیسواد بالاتر از 10 سال تمام که از تحصیل بازمانده‌اند، طبق اساسنامه نهضت سوادآموزی، بزرگسال بیسواد محسوب می شوند.
1.7     سوادآموز: فردي است که برابر ضوابط نهضت سوادآموزي در یکی از دوره‌های سوادآموزي ثبت نام و به يادگيري مي‌پردازد.
1.8     آموزشيار: فردي است كه مسئوليت جذب، ثبت نام وآموزش سواد و مهارت‌هاي اساسي زندگي سوادآموزان را برعهده دارد.
1.9     آموزش دهنده : شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرايط است كه به صورت داوطلبانه یا در قبال دریافت حق الزحمه، مسئوليت جذب ، ثبت نام و آموزش سواد را در چهارچوب ضوابط سازمان نهضت سوادآموزی بر عهده دارد.
1.10 ناظر آموزشی: فردي است كه در نهضت سوادآموزي مسئوليت نظارت، هماهنگي، ارزيابي  وهدايت امور آموزشي آموزشياران و آموزش دهندگان را برعهده دارد.  
1.11  کلاس : مكانی نظير مدرسه، مسجد ، چادر و... است كه سوادآموزان برابر ضوابط نهضت سوادآموزی، توسط آموزشيار تحت آموزش قرار مي گيرند.
1.12 مجتمع آموزشی و پرورشي:  به مجموعه اي از واحدهای آموزشی وپرورشی عادی‌ـ دولتی یک منطقه آموزش وپرورش اتلاق می شود که برابر مقررات آيین نامه مصوب شورای عالی آموزش وپرورش وسایر مقررات حاکم بر آموزش وپرورش فعالیت می‌کند و مدیریت آن؛ مسئولیت سوادآموزی را نیز برعهده دارد.
1.13  بسته آموزشی: ‎به مجموعه ای از کتاب ، پوستر ، فیلم ، نشریه و ... و محتواهای مشابه اتلاق می‌شود که با توجه به نیاز محلی مخاطبان ، سیاست های فرهنگی – آموزشی نهضت‌سوادآموزي، تهیه و در قالب یک مجموعه آموزشی به منظور تثبيت سواد و جلوگیری از بازگشت به بیسوادی در اختیار سوادآموز قرار می‌گیرد.
1.14 آموزش حضوری : به آموزشی اتلاق می شود که به صورت چهره به چهره با وجود آموزش دهنده و آموزش گيرنده در يك مكان وزمان معين ارائه مي شود و در آن كنش و واكنش متقابل بين ياد دهنده ويادگيرنده با يكديگر وجود دارد.
1.15 آموزش غیر حضوری : به آموزشی اتلاق می شود که آموزش گیرنده با استفاده از مطالب و رسانه‌های آموزشی در دسترس وبدون حضور دركلاس ، آموزش‌هاي مورد نياز خود را فرا مي‌گيرد.
1.16 آموزش فرد به فرد:  يكي از شيوه هاي آموزش است که در آن آموزش دهنده (حقیقی یا حقوقی ) با توافق و تعامل آموزش گیرنده  به صورت داوطلبانه یا خرید خدمات‌آموزشی، در محل کار یا محیط زندگی، برای آموزش سواد به وی اقدام می کند. 
1.17 امتحان متفرقه : آزموني است براي افراد بيسواد وكم سواد خودآموز كه امكان شركت و حضور  در كلاس هاي نهضت سوادآموزي را ندارند.
1.18 عقب ماندگی درسی:  با توجه به ويژگي هاي آموزش بزرگسالان، تفاوت‌هاي دانشي و مهارتي، تفاوت‌هاي سني و فرهنگي، براي جبران عقب ماندگي درسي و كم كردن فاصله يادگيري سوادآموزان ، ساعاتي به مدت كلاس اضافه مي‌شود.
1.19 ساعت گویش محلی: در مناطق داراي گویش های مختلف وياچند زبانه كه‌ زبان‌آموزي نياز به زمان بيشتري دارد، آموزشيار به منظور افزايش مهارت‌زباني وارتباطي وايجاد آمادگي آموزشي در سوادآموزان در ابتداي دوره ، ساعات اضافه‌اي را به زبان‌آموزي مي پردازد. 
1.20 کلاس تجدیدی: به کلاسی اتلاق می شود که برای سوادآموزان تجدید شده در امتحانات پایانی با تعيين وقت مناسب به منظور رفع اشكالات آموزشي و تقويت مهارت‏هاي يادگيري برگزار مي شود.
1.21 فوق برنامه : فعالیت ها و برنامه های همسو با برنامه‌ي درسي مصوّب هستند که به منظور افزايش آگاهي‏هاي عمومي،  اعتقادي ، سياسي،  اجتماعي و اقتصادي سواد آموزان  در راستاي اهداف سازماني نهضت سوادآموزي طراحي و به اجرا در مي‌آيند.
2.      ماده 2 : ساختار آموزشی
ساختار آموزشی شامل سه دوره به شرح زیر است:
2.1     دوره‌ي ‌سوادآموزی
2.2     دوره‌ي تحکیم سواد
2.3     دوره‌ي انتقال
3.      ماده 3 : اهداف آموزشي دوره هاي سوادآموزي
3.1     دوره‌ي ‌سوادآموزی:
3.1.1        کسب مهارت‌های خواندن ، نوشتن ، درک وفهم‌متن‌های ساده فارسی
3.1.2        انجام محاسبات ریاضی در حد چهار عمل اصلی
3.1.3        آشنایی باقرآن وکسب مهارت‌های اولیه روخوانی قرآن
3.1.4        آشنایی بیشتر با معارف دینی وفرهنگ اسلامی
3.2     دوره‌‌ي انتقال:
3.2.1        گسترش مهارت‌های خواندن؛ نوشتن؛ درک مطلب وکاربرد آن در زندگی
3.2.2        گسترش فرهنگ و معارف دینی وتوانمندسازی افراد در به‌کارگیری دستورات دینی در زندگی فردی و اجتماعی
3.2.3        آشنایی بیشتر با مفاهیم ریاضی ، علوم وتوانمندی آنان در زندگی روزمره
3.2.4        رشد بينش اجتماعي،  فرهنگي و سياسي بزر گسالان
4.      ماده 4: ارزش تحصیلی دوره هاي سواد آموزي
4.1     ارزش تحصیلی دوره‌ي سوادآموزی معادل با سوم ابتدايي است و دارندگانِ گواهينامه‌ي دوره‌ي سوادآموزي، مجاز به ادامه تحصيل در دوره‌ي انتقال يا شركت در دوره‌ي تحكيم هستند.
4.2     . ارزش تحصیلی دوره‌ي انتقال مطابق با شماره هشتصدوسی‌وسومین جلسه‌ی شورای عالی آموزش وپرورش همتراز با پایان دوره‌ي ابتدایی است و دارندگانِ گواهینامه‌ي پایان دوره‌ي انتقال مجاز به ادامه تحصیل در دوره‌ي راهنمایی تحصیلی هستند.